Welcome

eight hills delicatessen

3181 Hassaka-cho, Hikone-shi,Shiga-ken 522-0057

0749-28-0837